ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022233

Nom de l'assignatura: La Intervenció Didàctica en Educació Especial

Professor/a: Ma. Esperança Martí Cruz.

Període lectiu: Curs: 3er. - Quadrimestre: 2n.

Nivell: Segon Cicle

Tipus: Troncal

Programa:

Aquesta assignatura pretén aprofundir en l'anàlisi i reflexió sobre la integració dels subjectes amb necessitats educatives especials als centres educatius, així com conèixer els principals entorns socials, familiars, educatius, socials i laborals dels alumnes amb trastorns del desenvolupament relacionats amb la deficiència mental que ens permetrar poder donar una resposta educativa adequada a les seves necessitats facilitant així el seu major grau d'autonomia dins la societat.

L'assignatura també ens instroduirà dins d'un altre tipus de necessitat educativa especial, aquesta per excés, com és la sobredotació. Analitzarem les característiques dels subjectes superdotats amb l'objectiu d'identificar les seves necessitats i la seva problemàtica per tal de potenciar entorns educatius que facilitin la seva integració i el seu desenvolupament intel.lectual i social.

Continguts:

Concepte d'Educació Especial i Necessitats Educatives Especials. Filosofia de la normalització i de la integració.

Institucions, serveis i professionals que atenen als subjectes amb N.E.E.

Marc curricular per a l'educació del subjecte amb N.E.E.

Deficiència Mental. Cocepte. Etiologia i Classificació. Diagnòstic. L'alumne amb Síndrome de Down.

L'atenció primerenca de l'alumnat amb deficiència mental.

L'educació de l'alumnat amb deficiència mental en l'etapa de l'escolaritat obligatòria.

La integració social. Oci i temps de lleure.

La integració laboral del subjecte amb deficiència mental. Els centres de treball i els centres ocupacionals.

L'alumne amb superdotació intel.lectual. Cocepte i identificació.

La problemàtica de l'alumne superdotat.

Resposta educativa a les necessitats de l'alumne superdotat.

Continguts:

Concepte d'Educació Especial i Necessitats Educatives Especials. Filosofia de la normalització i de la integració.

Institucions, serveis i professionals que atenen als subjectes amb N.E.E.

Marc curricular per a l'educació del subjecte amb N.E.E.

Deficiència Mental. Cocepte. Etiologia i Classificació. Diagnòstic. L'alumne amb Síndrome de Down.

L'atenció primerenca de l'alumnat amb deficiència mental.

L'educació de l'alumnat amb deficiència mental en l'etapa de l'escolaritat obligatòria.

La integració social. Oci i temps de lleure.

La integració laboral del subjecte amb deficiència mental. Els centres de treball i els centres ocupacionals.

L'alumne amb superdotació intel.lectual. Cocepte i identificació.

La problemàtica de l'alumne superdotat.

Resposta educativa a les necessitats de l'alumne superdotat.

 

Activitats:

Per tal d'aprofundir en els continguts de la matèria es presentarà a l'alumne unes activitats amb l'objectiu de reforçar, ampliar i aprofundir en els temes que s'aniran tractant al llarg del curs. Aquestes activitats seran:

  1. Lectura i anàlisi d'articles.
  2. Anàlisi i creació de material didàctic
  3. Anàlisi i valoració de documents audiovisuals.
  4. Recerca i anàlsi d'informació complementària.

 

Objectius:

1.- Aprofundir en la filosofia de la integració des de l'anàlisi i avaluació de les seves diferents modalitats.

2.- Analitzar i aplicar els principis didàctics dins del procés d'atenció als alumnes amb N.E.E.

3.- Conèixer les diferents necessitats dels subjectes amb N.E.E. en relació al medi, tant escolar, familiar, social i laboral, així com les pautes de tractament per aconseguir posteriorment el seu major grau d'autonomia.

Bibliografia:

ARNAIZ, P; GUERRERO, C (1999): Discapacidad psíquica: formación y empleo. Aljibe. Màlaga.

ASHMAN, A.F; CONWAY, R.N.F. (1990): Estrategias cognitivas en educación especial. Santillana./aula XXI. Madrid.

BENITO, Y, (Coord.) (1992): Desarrollo y educación de los niños superdotados. Amarú. Ediciones. Salamanca.

BENITO, Y. (1996): Inteligencia y algunos factores de personalidad en superdotados. Amarú. Ediciones. Salamanca.

BRENNAN, W. (1988): El currículo para niños con necesidades educativas especiales. M.E.C./Siglo XXI. Madrid.

CANDEL; TURPIN (1992): Síndrome de Down. Integración escolar y laboral. ASSIDO. Murcia.

COMES, G. (1992): Libros y lectura para niños con necesidades educativas especiales. CEAC. Barcelona.

CUOMO (1994): La integració escolar. ┐Dificultades de aprendizaje o dificultades de enseñanza?.

DONLON, E; FULTON; L (1989): La enseñanza de los deficientes severos y profundos. Siglo XXI. Madrid.

FREIXA, M. (1993): Familia y deficiencia mental. Amarú. Educaciones. Salamanca.

GARCIA, C (1993): Una escuela común para niños diferentes: la integración escolar. P.P.U. Barcelona.

JIMENEZ, F, VILA, M. (1999): De educación especial a educación en la diversidad. Ediciones Ajibe. Màlaga.

HURTADO, F (1993): Estimulación temprana y Síndrome de Down. Promolibro. Valencia.

GUERRERO, F. (1995): Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con Síndrome de Down. Paidos. Madrid.

JURADO, P. (1993): Integración socio-laboral u educación especial. P.P.U. Barcelona.

LOPEZ, M. (1990): La integración escolar, otra cultura. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga.

MOLINAS, S; ARRAIZ, P, (1993): Procesos y estrategias cognitivas en niños deficientes mentales. Piràmide. Madrid.

MOLINAS, S. (1994): Deficiencia mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Ed. Aljibe. Málaga.

PALLISERA, M. (1996): Transición a la edad adulta y vida activa de la s personas con discapacidad psíquica. EUB. Barcelona.

SANCHEZ, A (1993): Necesidades educativas e intervención psicopedagógica. P.P.U. Barcelona.

 

TORRE, S de la (1993): Creatividad plural, sendas para indagar sus múltiples perspectivas. P.P.U. Barcelona.

WANG, M.C. Atención a la diversidad del alumnado. Narcea. Madrid.

YUSTE, C (1994): Los programas de mejora de la inteligencia. CEPE. Madrid.

Adreces INTERNET.

http: // antonio.fa2.cie.uva.es/down/ Informació sobre la Síndrome de Down.

http:// web.jet.es/feaps/mdef.html Nou concepte de retard mental.

http: //www.sindromedown.net/ la pàgina de la Síndrome de Down

http://www.teleline.es/personal/kjf09702/aest.htm Informació sobre superdotació.

http://www.teleline.es/personal/kj09702/superdot.htm Informació i recursos per alumnes superdotats.

Mètodes d'ensenyament:

La metodologia utilitzada es basarà principalment en els següents principis:

- Reflexió a partir de l'explicació a classe dels continguts bàsics de la matèria per part del professor.

- Anàlisi, discussió i valoració dels continguts treballats a classe.

- Presentació i posada en comú de les activitats dels alumnes.

- Reflexió, anàlisi i debat sobre documents escrits i audiovisuals.

Tipus d'avaluació:

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de la valoració dels següents aspectes:

- Activitats realitzades a classe.

- Treball en grup sobre algun aspecte bàsic de l'assignatura.

- Examen escrit sobre conceptes fonamentals sobre l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura, cal superar satisfàctòriament tots els aspectes a valorar.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4.5