ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022229

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Professor/a: M. Teresa Molas Capdevila

Període lectiu: 4t curs - 1r quadrimestre

Nivell: 2n cicle

Tipus: Optativa

Programa:

1. Intervenció educativa en els I.E.S.

- Què s'entén per intervenció educativa

- Àmbits i enfocs

- Professionals que intervenen en els centres de secundària

2. Paper i funcions del professor de Psicologia i Pedagogia dels centres escolars. Normatives i legislació.

3. Organigrama dels centres i lloc que ocupa el psicopedagog en el nou sistema educatiu

4. Intervenció educativa i diagnòstic psicopedagògic

- Marc teòric

- Diagnòstic psicopedagògic

- Elements del diagnòstic psicopedagògic

- Resposta educativa adequada en funció del trastorn que presenta l'alumne/a

5. Descripció de programes educatius

- Habilitats socials

  • Programes preventius per alumnes amb trastorns en el desenvolupament

6. Assessorament i orientació en el procés educatiu d'alumnes amb retard mental, discapacitat auditiva, visual i motriu, autisme i risc social

Objectius:

Marc teòric de la intervenció psicoeducativa del professor de psicologia i pedagogia als I.E.S.; conèixer normativa vigent funcions professor psicologia i pedagogia dels centres educatius; conèixer organigrama centres, estructura organitzativa i lloc del psicopedagog dins del sistema; realització del diagnòstic psicopedagògic; conèixer diferents programes per aplicar als I.E.S; conèixer les característiques evolutives i les necessitats de persones amb retard mental, discapacitat visual, auditiva i motriu, autisme i psicosi.

Bibliografia:

Bassedas E., Huguet T. i altres autors "Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico" Cuadernos de Pedagogía. Paidós (1991)

James D., Page "Manual de psicopatología" Paidós (1982)

Beltran J., Bermejo V., Prieto M.D., Vence D. "Intervención psicopedagógica" Psicología Pirámide (1993)

"Las habilidades sociales y autocontrol en la infancia y adolescencia" Martínez Roca. Práctica

Josep M. Espinàs "El teu nom és Olga" Edicions La Campana

Mètodes d'ensenyament: classes pràctiques on s'aportarà l'experiència professional als I.E.S. que inicien reforma. La dinàmica de la classe estarà en funció de la participació activa dels alumnes i dels exemples que es tractin a l'assignatura.

Tipus d'avaluació: participació a classe i rendiment en els exàmens

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6