ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022219

Nom de l'assignatura: PSICODIAGNÒSTIC ESCOLAR (PS / PD)

Profesora: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 1er Q.

Nivell:

TIPUS: Optativa per a Psicologia i obligatòria per a Pedagogia

PROGRAMA:

I. MARC DE REFERÈNCIA I PRESSUPOSTOS TEÒRICS

-Enfocament contextual i sistèmic

-El marc constructivista dels processos d'ensenyament-aprenentatge

II. SISTEMES I SUBJECTES IMPLICATS EN EL DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

-Escola

-Professor

-Família

-Equip psicopedagògic

III. EL DIAGNÒSTIC COM A PROCÉS

-L'entrevista

-Tests

-Redacció i devolució de l'informe

IV. PRÀCTIQUES

Exploració individual d'un nen o nena per donar un informe complert a nivell psicopedagògic.

OBJECTIUS:

Poder fer un diagnòstic escolar adient, fent servir els diferents materials i tests que hi ha al mercat, fent la correcció i interpretació i l'elaboració de l'informe.

BIBLIOGRAFIA

.Arnaiz, P. (1985) Intervención educativa i diagnóstico psicopedagógico Barcelona: Laia

.Bassedas, E. y Col. (1993) Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico Barcelona:Paidos

.Batanaz, L. Investigación y diagnóstico en educación Málaga: Aljibe

.Fernández Ballesteros, R. (1992) Psicodiagnóstico Madrod:UNED

.Monereo, C. y Solé, I. (1996) El asesoramiento psicopedagógico Madrid. Alianza Editorial.

MÈTODES D'ENSENYAMENT: Classe teòrica i pràctica

TIPUS D'AVALUACIÓ: Avaluació continuada assistencial, presentació d'un dossier d'apunts i pràctiques amb examen final oral.

LLENGUA EN QUE S'IMPARTEX EL CURS: Català

NÚM. DE CRÈDITS : 3 cr.