ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022209

Nom de l'assignatura: PSICOPATOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

Professor/a: Josepa Canals Sans

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: Quart curs. (Cicle II). Es convenient haver cursat l'assignatura Trastorns del desenvolupament

Tipus: Optativa

Programa:

 1. Trastorns del llenguatge i de la parla
 2. Trastorns d'aprenentatge
 3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
 4. Trastorns de conducta
 5. Anorèxia i bulímia nervoses
 6. Trastorns d'ansietat i fobies
 7. Trastorn obsessiu-compulsiu
 8. Trastorns de l'humor
 9. La conducta suïcida
 10. Esquizofrènia
 11. Trastorns de personalitat
 12. El nen en situacions de risc
 13. El maltractament infantil

Objectius: Proporcionar als alumnes els coneixements de la psicopatologia que es pot donar en nens i adolescents. S'aborden les manifestacions clíniques en una perspectiva evolutiva, les hipòtesis o factors etiopatogènics i l'avaluació per poder orientar un diagnòstic. Es pot entendre com una continuació de l'assignatura Trastorns del desenvolupament on es tracten aspectes generals i les alteracions més lligades al procés del desenvolupament.

Bibliografia:

Luciano M.C. Manual de Psicología Clínica. Infancia y adolescencia.

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 vol). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

Mètodes d'ensenyament: Crèdits teòrics: classe magistral. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos clínics i vídeos.

Tipus d'avaluació: Examen escrit

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6