ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de lŽassignatura: 11022114

Nom de lŽassignatura: PSICOBIOLOGIA CLÍNICA

Professor/a: Joaquim Maria Solé i Montserrat

Període lectiu: Curs 2000 - 2001 / 4t curs / 1r quadrimestre

Nivell: 2ș cicle. Fonaments de Neurociència, Psicofisiologia Humana I i II

Tipus: Obligatòria

Programa:

1. Introducció: Bases Biològiques dels Trastorns Psicopatològics.

2. Trastorns dŽansietat: Genètica. Hipòtesis neuroquímiques i neurobiològiques.

3. Trastorn Obsessiu Compulsiu. Trastorn per Stress Post-Traumàtic: Factors psicobiològics.

4. Trastorns de lŽestat d'ànim. Genètica. Alteracions Serotonèrgiques i Noradrenèrgiques. Mecanismes de receptors. Mecanismes moleculars.

5. Conducta autolítica: Bases psicobiològiques.

6. Esquizofrènia i dŽaltres trastons psicòtics. Trastorns del desenvolupament. Alteracions de Neurotransmissors i moleculars. Neuroimatge.

7. Demència. Genètica. Alteracions estructurals i funcionals.

8. Trastorns de la Conducta Alimentària. Factors psicobiològics.

9. Trastorns Somatoforms; Facticis i Dissociatius.

10. Trastorns Sexuals i de la identitat sexual: Factors psicobiològics.

11. Trastorns del Control dŽimpulsos. Factors psicobiològics.

Objectius: Aproximació al coneixement de les diferents alteracions estructurals, funcionals, neuroquímiques, moleculars i genètiques relacionades amb els diferents trastorns psicopatològics.

Bibliografia:

Charney D.S, edit. Neurobiology of mental illness. Oxford University Press; 1999.

Gurling B. Molecular biology mental illness. Cambridge University Press; 2000.

Panksepp J. Advances in biological psychyatry. Vol 3. Jai Press; 2000.

Winn P. Dictionary of biological psychology. London: Routledge; 2000.

Sthal S. Psicofarmacología esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ed. Ariel; 1998.

Mètodes dŽensenyament: classe teòrica, laboratori, seminari.

Tipus dŽavaluació: examen escrit; opcionalment treball de recerca bibliogràfica.

Llengua en que sŽimparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6