ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022112

Nom de l'assignatura: TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Professora: Josepa Canals i Sans

Període lectiu / nivell / tipus: 3er curs/ 2on Q.- Curs 2000/2001 / Obligatòria

Programa:

Bloc I. Aspectes introductoris i generals

Tema 1. Història i concepte de la psicopatologia infantil

Tema 2. Models en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions

Tema 4. L'etiologia en psicopatologia infantil.

Tema 5. L'epidemiologia en psicopatologia infantil

Tema 6. L'avaluació dels problemes psíquics dels nens i adolescents.

Bloc II. Alteracions psicopatològiques

Tema 7. Trastorns de la son

Tema 8. Trastorns de la conducta alimentària

Tema 9. Trastorns de l'eliminació

Tema 10. Alteracions en el desenvolupament psicosexual

Tema 11. Trastorns de la psicomotricitat

Tema 12. Retard mental

Tema 13. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 14. Trastorns del llenguatge i de la parla

Tema 15. Trastorns d'aprenentatge

Objectius:

Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats i els criteris per poder orientar un diagnòstic.

Bibliografia: (Llibres generals)

American Psychiatric Association (1994). DSM-IV. Wasghinton: American Psychiatric Press.

Belloch A., Sandin B. y Ramos F. (1995). Manual de Psicopatologia. Volumen 2. Madrid: Interamericana.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Ollendick T. y Hersen M. (1993). Psicopatología infantil. Barcelona: Martínez Roca.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10 ed.). Madrid: OMS.

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y el adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 volums). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

Mètodes d'ensenyament: Teoria: Classes magistrals Lectura d'algun article o material didàctic. Pràctiques: Casos pràctics, vídeos i discussions sobre les exposicions pràctiques. Aplicacions informàtiques de programes sobre temes de psicopatologia

Tipus d'avaluació:

Examen de les parts teòrica i pràctica (meitat tipus prova objectiva i meitat amb preguntes curtes i un cas clínic).

De forma opcional els alumnes poden fer un treball per tal de millorar la nota. Aquest treball consistirà amb un resum-discussió d'articles recents sobre temes tractats en l'assignatura i que s'ha de presentar abans de l'exàmen.

LLengua en què s'imparteix: català

Núm. de crèdits ECTS: 6