ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022025

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN ELS TRASTORNS D'APRENENTATGE INSTRUMENTAL

Professor/a: Feliciano Villar Posada

Període lectiu: quart curs, primer quatrimestre

Nivell: 2n cicle

Tipus: Obligatòria

Programa:

 1. El concepto de dificultades de aprendizaje. Introducción y evolución histórica
 2. Marco general de la intervención psicoeducativa en las dificultades de aprendizaje
 3. Dificultades de aprendizaje de la lectura
  1. Aspectos teóricos
  2. Evaluación
  3. Intervención

 4. Dificultades en el aprendizaje de la escritura
  1. Aspectos teóricos
  2. Evaluación
  3. Intervención

Objectius:

 • Aproximarse al marco de intervención psicoeducativa en las dificultades de aprendizaje.
 • Analizar las características fundamentales de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura.
 • Conocer los principales métodos de evaluación e intervención en dificultades de la lectura y escritura.

Bibliografia:

Bryant, P. y Bradley, L. (1990) Problemas infantiles de lectura. Madrid: Alianza.

Sanchez, E. (1998). Dificultats d'aprenentatge. Barcelona: Ediuoc.

Rivas, R.M. y Fernández, P. (1994). Dislexia, disortografía y disgrafia. Madrid: Pirámide.

Santiuste, V. y Beltrán, J.A. (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Síntesis-

Toro, J. y Cervera, M. (1984). TALE: Test de análisis de lectoescritura. Madrid: Aprendizaje Visor.

Mètodes d'ensenyament:

Exposició de continguts a classe.

Presentació de casos i discussió en grup.

Tipus d'avaluació:

Examen escrit de caràcter obert i treballs individuals i/o grupals (pràctiques)

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 3