ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022024

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Educació II

Professor/a: M Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 2000-01

Nivell: 2on. cicle

Tipus: Troncal

Programa:

1.- Estructura, transferència i estils cognitius.

2.-Relacions intepersonals:

-professor - alumne

-entre els alumnes

3.-Característiques del professor:

-estils d'ensenyament

-expectatives

4.-Models no conductuals d'intervenció en problemes de comportament a l'aula.

5.-Models d'intervenció al camp afectiu.

6.-Estrategies d'intervenció en els continguts actitudinals del currículum.

Objectius:

*Coneixement de les relacions interpersonals en el camp educatiu.

*Dominar alguns mètodes i tècniques d'investigació i intervenció psicopedagògiques.

Bibliografia:

**AUSUBEL, D.P. et al. (1983) Psicología educativa:un punto de vista cognoscitivo. México:Trillas(2 edición)

**COLIN, R.(1982)Psicología social de la enseñanza. Madrid:Visor.

**COLL C. et al. (1993)Desarrollo psicológico y educación II. Psicología de la educación. Madrid:Alianza.

**LACASA, P. (1994)Aprender en la escuela, aprender en la calle. Madrid:Visor.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà

Núm. de crèdits ECTS: 3