ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11022022

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC I

Professor/a: Dr. Jordi Miró i Martínez

Període lectiu: Tercer curs - Primer quadrimestre

Tipus: Obligatòria

Programa:

Tema 1. Aproximació al concepte d'intervenció psicològica

Tema 2. Intervenció en psicologia clínica: una perspectiva històrica

Tema 3. Principals aproximacions al concepte i estil d'intervenció en psicologia clínica

Tema 4. El procés d'intervenció

Tema 5. La investigació en tècniques d'intervenció i tractaments psicològics (I): procediments de valoració de les intervencions

Tema 6. La investigació en tècniques d'intervenció i tractaments psicològics (II): resultats en psicologia clínica i de la salut

Objectius:

Donar una formació generalista de l'àrea i aportar uns coneixements consolidats de l'assignatura.

Bibliografia:

Feixas, G. i Miró, M.T. (1993). Aproximaciones a la psicoterapia. Una introducción a los tratamientos psicológicos. Barcelona: Paidos.

Guy, J.D. (1987/1995). La vida personal del psicoterapeuta. Barcelona: Paidos

Kleinke, Ch.L. (1995). Principios comunes en psicoterapia. Bilbao: DDB

PÈrez, M. (1996). Tratamientos psicológicos. Madrid: Universitas

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

Tipus d'avaluació: Examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3