ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021106

Nom de l'assignatura:TÈCNIQUES D'INVESTIGACiÓ SOCIAL II

Professor/a: M. Mercè Chiapella Micó

PerÌode lectiu: 2n quadrimestre

Nivell: 2n de Psicologia

Tipus: obligatòria

Programa:

Tema 1.- El mostreig: concepte i tipus

1.1.- Població i mostra

1.2.- Unitats elementals i unitats de mostreig

1.3.- Mostreig probabilístic. Mostreig no probabilístic

Tema 2.- El Qüestionari

2.1.- Concepte i característiques

2.2.- Planificació del qüestionari

2.3.- Elaboració del qüestionari

2.4.- Aplicació del qüestionari

Tema 3.- Escales de mesura

3.1.- Concepte i característiques

3.2.- Classificació de les escales

3.3.- Introducció de qüestions escalars en un qüestionari

Tema 4.- Anàlisi i interpretació de resultats

4.1.- Organització i anàlisi de la informació

4.2.- Interpretació dels resultats

4.3.- L'informe i presentació del mateix

Objectius:

Integrar els continguts bàsics del programa. Conèixer i utilitzar les principals tècniques d'Investigació quantitativa. Confeccionar i administrar qüestionaris. Confecció de bases de dades, explotació de les mateixes i anàlisis de les dades.

Bibliografia:

Del Rincón Egea, D.Justo, Arnal, A. y otros. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. DYKINSON. Madrid

Visauta, B. (1989). Técnicas de investigación social. PPU, Barcelona

Blanchet, A.; Ghiglione, R. Y otros (1989). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid

Clemente Díaz. M (1992). Psicologia social: Métodos y técnicas de investigación. Eudema. Madrid

Romano, M. (1997). La investigación social. Centro Ed. América Latina. Buenos Aires.

Mètodes d'ensenyament:

Es combinarà la classe teòica amb la de treball pràctic i de camp, per tal de posar en pràctica les diferents tècniques apreses. En molts moments serà imprescindible i necessari buscar dades fora del l'àmbit universitari.

Tipus d'avaluació:

Prova objectiva escrita que combinarà els temes teòrics i pràctics, mitjançant les preguntes tipus test.

La prova objectiva comptarà el 60% de la nota, i el restant 40% ho completarà la prova pràctica. La nota final requerirà de l'aprovat de la prova teòrica.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3