ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021105

Nom de l'assignatura: Tècniques d'Investigació Social I

Professor/a: M. Mercè Chiapella Micó

Període lectiu: 1r. quadrimestre

Nivell:

Tipus: obligatòria

Programa:

 1. BASES METODOLÒGIQUES DE LA INVESTIGACIÓ SOCIAL
  1. LA INVESTIGACIÓ SOCIAL
  2. CONCEPCIONS DEL MÓN SOCIAL
  3. METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
  4. METODOLOGIES I CRITERIS REGULADORS
  5. TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
  6. METODOLOGIES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
 1. FASSES DE LA INVESTIGACIÓ SOCIAL
  1. EL TEMA A INVESTIGAR
  2. DETERMINACIÓ DEL PROBLEMA A INVESTIGAR
  3. LES VARIABLES. NOCIÓ I TIPUS
  4. EL PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
 2. ESTRATÈGIES D'OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ
  1. CRITERIS REGULATIUS
  2. L'ENTREVISTA EN PROFUNDITAT
  3. LES DINÀMIQUES DE GRUP
  4. L'OBSERVACIÓ PARTICIPANT
  5. DOCUMENTS ESCRITS I ORALS

Objectius:

 1. Integrar els continguts bàsics del programa
 2. Conèixer les principals metodologies i tècniques d'investigació social qualitatives
 3. Aplicació pràctica de les diferents tècniques en el marc de les classes pràctiques i fora d'elles.

Bibliografia:

 • Del Rincón Egea, D.Justo, Arnal, A. y otros. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. DYKINSON. Madrid
 • Visauta, B. (1989). Técnicas de investigación social. PPU, Barcelona
 • Blanchet, A.; Ghiglione, R. Y otros (1989). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid
 • Clemente Díaz. M (1992). Psicologia social: Métodos i técnicas de investigación. Eudema. Madrid
 • Romano, M. (1997). La investigación social. Centro Ed. América Latina. Buenos Aires.

Mètodes d'ensenyament:

. Es combinarà la classe teòrica amb la de treball pràctic i de camp, per tal de posar en pràctica les diferents tècniques apreses. En molts moments serà imprescindible i necessari buscar dades fora del àmbit universitari.

Tipus d'avaluació:

Prova objectiva escrita que combinarà els temes teòrics i pràctics, mitjançant les preguntes tipus test.

La prova objectiva comptarà el 60% de la nota, i el restant 40% ho completarà la prova pràctica que consistirà en desenvolupar i aplicar una estratègia i una tècnica d'investigació, en el marc d'una investigació simulada, i que requerirà de la realització d'entrevistes i enquestes a empreses i col.lectius de població. Els resultats de les pràctiques hauran de presentar-se en un dossier final de pràctiques.

La nota final requerirà de l'aprovat en la prova teòrica.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3