ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021019

Nom de l'assignatura: PROCESSOS PSICOSOCIALS I COMPORTAMENT COL·LECTIU

Professors: Dr. Jordi TOUS i PALLARÈS / Sr. Fernando J. REVILLAS ORTEGA

Període lectiu: curs 2000-2001 - 1r cicle

Nivell: Primer curs / Segon Quadrimestre

Tipus: Troncal

Programa:

Tema 1.- Introducció i descripció dels processos psicosocials bàsics.

Tema 2.- El procés de percepció social d'individus i grups.

Tema 3.- La identitat social.

Tema 4.- El procés d'atribució o explicació de la conducta.

Tema 5.- Ambient i la conducta social.

Tema 6.- Les actituds i la conducta.

Tema 7.- Els rols o papers socials i la norma social.

Tema 8.- Els processos d'influència grupal

Tema 9.- Las relacions interpersonals i l'atracció interpersonal.

Tema 10.- La conducta d'ajuda i d'agressió.

Tema 11.- El conflicte i la resolució.

Tema 12.- Aplicacions de la psicologia social bàsica.

Objectius:

Es pretén que l'alumne domini la teoria i les aplicacions bàsiques que s'han fet des la psicologia social. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs: un de teòric (amb 12 temes) i un de pràctic. Les classes pràctiques es centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Bibliografia:

- Davidoff, L.L. (1980) Introducción a la Psicologia. Madrid: Mc-Graw Hill.

- Morales, F.J. et al. (1994) Psicologia Social. Madrid: Mc-Graw Hill.

- Morales, F.J. (Ed.) (1999) Psicologia Social. Madrid: Mc-Graw Hill.

- Myers, D.G. (1995) Psicologia Social. Madrid: Mc-Graw Hill.

- Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1995) Psicologia Social. Madrid: Panamericana.

- Vander, J.W. (1986) Manual de Psicologia Social. México: Trillas

Mètodes d'ensenyament:

L'assignatura és realitzarà seguint la proporció fixada de les 4 classes setmanals d'una hora de durada: 3 seran sessions teòriques i 1 de practicum. Les classes teòriques abordaran els principals aspectes que figuren al programa. Les classes practiques es fonamentaran en exemples dels continguts bàsics abordats a les classes teòriques: rèpliques de treballs de recerca, administració i anàlisi d'enquestes, o bé el comentari d'articles d'estudis bàsics.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

1.- Superar l'examen teòric amb la qualificació mínima de 3,5 (sobre 7 punts). Els exàmens teòrics constaran, a totes les dues convocatòries entre 40 i 70 preguntes del tipus "test" amb quatre opcions de resposta i 10 preguntes de resposta oberta. El temps límit per realitzar-lo serà de 90 minuts (aprox.).

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques amb la qualificació mínima de 1,5 (sobre 3 punts). Presentació dels diversos informes de les pràctiques. La presentació d'aquests informes de pràctiques són obligatoris i imprescindibles per superar l'assignatura.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6