ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021018

Nom de l'assignatura: TEORIA I MÈTODES EN PSICOLOGIA SOCIAL

Professor/a: Dr. Joan Boada i Grau.

Període lectiu: Q1

Nivell: 1r curs

Tipus: Obligatòria

Programa:

1.-Introducció: Concepte de la Psicologia Social. La construcció històrica. El coneixement científic psicosocial. El panorama contemporani.

2.-MarcsTeòrics: Sòcio-cognitivisme. Conductisme Social. Psicoanàlisi Social i la Psicologia Humanística. Psicologia Social Marxista. Interaccionisme Simbòlic.

3.-Metodologia: Consideracions històriques. Qualitativa vs Quantitativa. Mètodes de Recerca.

4.-Tècniques Psicosocials: Observació. Entrevista. Enquesta i Qüestionari. Tests. Meta-Anàlisi. Avaluació de Programes.

5.-Àmbits d'ApIicació de la Psicologia Social: Política, Salut, Medi Ambient, Law, Treball, Atur, Organitzacions, Recursos Humans, Turisme, etc.

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentat.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Bibliografia:

Baron, R. A. y Byme, D. (1998) Psicología Social. Madrid: Prentice Hall (pp.5-38).

Blanco, A. (1989) Cinco Tradiciones de la Psicología Social. Madrid : Morata.

Blumer, H. (1982) El Interaccionismo Simbólico. Barcelona: Hora.

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Clemente, M. (Coord.) (1992) Psicologia Social. Métodos y Técnicas de Investigación. Madrid: Eudema.

Crespo, E. (1995) Introducción a la Psicología Social. Madrid: Editorial Universitas.

Deutsch, M. y Krauss, R.M. (1980) Teorías en Psicología Social . Barcelona: Paidós.

Fernández-Dols, J. M. (1990) Patrones para el Diseño de la Psicología Social. Madrid: Morata.

Hewstone, M. et al. (Dir.) Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva europea. Madrid: Ariel (pp. 21-98).

Morales, J. F. (Coord.) (1994) Psicología Social. Madrid: McGraw Hill (pp. 1-42).

Morales, J. F.(Coord.) (1999) Psicología Social. Madrid: McGraw Hill (pp. 1-22).

Munné, F. (1993) Entre el Individuo y la Sociedad. Barcelona: PPU.

Myers, D. C. (1995) Psicología Social. México: McGraw Hill (pp. 1-30).

Pastor Ramos, G. (2000) Conducta Interpersonal: Ensayo de Psicología Social Sistemática. Salamanca: Universidad Pontificia (pp.17-56).

Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997) Psicología Social. Madrid: Panamericana (pp.1-66).

Vander Zanden, J.W. (1990) Manual de Psicología Social. Barcelona: Paidós (pp. 15-50).

Mètodes d'ensenyament: Classes Teòriques, Lectura d'articles, Casos pràctics, Grups de treball.

Tipus d'avaluació: -Continuada.

-Examen Teòric Escrit (febrer / setembre).

-Treball Empíric i Pràctiques.

Llengua en què s'imparteix: català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits (2 teòrics + 1 pràctic).