ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021014

Nom de l'assignatura: Psicologia del Desenvolupament

Professor/a: MĒ Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 2000-01

Nivell: 1er. cicle

Tipus: Troncal

Programa:

1.- Concepte i objecte de la Psicologia del desenvolupament

2.-Visió històrica de la Psicologia del desenvolupament.

3.-Naturalesa dels processos evolutius.

4.-Factors causals del desenvolupament humà.

5.-Implicacions modernes del desenvolupament.

6.-Problemes i mètodes d'investigació:

-segons el grau de control de la variable

-segons les unitats comportamentals

-segons la dimensió temporal

7.-Teories actuals en la interpretació del desenvolupament cognitiu, socio-afectiu i psicomotor

8.-Introducció als inicis del desenvolupament prenatal i naixement

9.-Capacitats del nadó i conducta.

Objectius:

*Assimilació dels processos implicats en el desenvolupament.

*Assimilació i constrast de les diferents teories que sustenten l'explicació del desenvolupament.

*Coneixement i aplicació dels mètodes propis de la psicologia del desenvolupament a situacions reals o simulades.

Bibliografia:

**ANGUERA, M.T.(1991)Metodología observacional en la investigación psicológica. Vol. 1. Fundamentació. Barcelona:P.P.U.

**Berk, L.(1999)Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid:Prentice-Hall.

**BERMEJO, V.(1994)Desarrollo cognitivo. Madrid:Síntesis.

**PÉREZ, M.(1995)Nuevas perspectivas en psicología del desarrollo. Madrid:Alianza.

**STASSEN, K. & THOMPSON, R.(1997)Psicología del desarrollo:Infancia y Adolescencia. Madrid:Panamericana.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica

Tipus d'avaluació: examen escrit i treball pràctic

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà

Núm. de crèdits ECTS: 6