ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021011

Nom de l'assignatura: FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA

Professor/a: Dra. M. Teresa Colomina Fosch

Període lectiu: 2n quadrimestre

Nivell: 1r curs - 1r cicle

Tipus: Troncal

Programa:

INTRODUCCIÓ: Neurociència i Psicobiologia. Perspectiva històrica.

TEMA 1. Estructura molecular de la matèria viva.

TEMA 2. Biologia cel·lular. Estructura de les cèl·lules animals.

TEMA 3. Cèl·lules del sistema nerviós. Morfologia i funció. Propagació de l'impuls nerviós.

TEMA 4. La sinapsi. Transmissió sinàptica: neurotransmissors i receptors.

TEMA 5. Estructura del sistema nerviós central humà.

5.1. Sistema nerviós central. Perspectiva evolutiva. Estructura general

5.2. Estructura i funció de la mèdul·la

5.3. Estructura i funció del tronc del cervell

5.4. Estructura i funció del cerebel. Citoarquitectura del còrtex del cerebel

5.5. Estructura i funció del Diencèfal

5.6. Estructura i funció del telencèfal

5.7. Còrtex i lòbuls cerebrals. Còrtex límbic i paralímbic. Citoarquitectura del còrtex del cervell.

TEMA 6. Embriologia del sistema nerviós.

Objectius:

Introduir als alumnes de Psicologia a l'estudi del comportament des d'una aproximació biològica. S'introdueixen els conceptes bàsics de biologia i de neuroanatomia necessaris per a la comprensió de la resta d'assignatures de l'àrea de Psicobiologia.

Bibliografia:

Fisiologia de la conducta.

NR. Carlson. Ed. Ariel Psicología. 1999.

Neurociencia y conducta.

ER. Kandel, TM Jessell, JH Schwartz. Ed Prentice Hall. 1997.

Neurociencia. Explorando el cerebro.

M.F. Bear, B.W. Connors, M.A. Paradiso . Ed Masson 1998.

Manual de Neurociencia

J.M. Delgado. Ed Síntesis 1998.

Psicología Fisiológica.

MR Rosenzweig and AI Leiman. Ed McGraw-Hill/Interamericana. 1992.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, seminaris, laboratori i aula de PC.

Tipus d'avaluació: examen escrit

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6