ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021010

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Memòria

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Primer Cicle

Tipus: Troncal

Programa:

-Estudi científic de la memòria. Treballs de Bartlett i Ebbinghaus. Marcs teòrics. Models

-Medició de la memòria i sistemes de memòria

-Registres sensorials. Memòria icònica i ecoida. Altres modalitats sensorials

-Memòria a curt termini i memòria de treball. Model de Baddeley

-Memòria a llarg termini. Subsistemes a la memòria a llarg termini. Codificació, recuperació i oblit. Factors que afecten a l'oblit. El pas del temps. La interferència. El paper del context

-Aprenentatge i memòria implícits. Sistemes implícits i explícits

-Memòria i representació del coneixement. Conceptes. Imatges mentals. Mapes cognitius. Esquemes

-Fonaments biològics de la memòria. Neuroanatomia i neuroquímica de la memòria

-Alteracions de la memòria. Memòria i envelliments. Amnèsies. Demències

-Desenvolupaments recents en l'estudi de la memòria. Tècniques mnemotècniques. Memòria de testimonis. Memòria autobiogràfica. Memòria i emoció. Les falses memòries

Objectius:

-Mostrar a l'alumne com funciona la memòria humana

-Mostrar els coneixements i resultats obtinguts amb l'experimentació en psicologia de la memòria. Donar-li a conèixer els resultats més recents

-Donar a conèixer els models teòrics en l'estudi de la memòria

-Mostrar les alteracions de la memòria més comuns

Bibliografia:

-Baddeley (1999) Memoria humana: teoría y práctica. Madrid. McGraw-Hill

-Ruiz-Vargas (1994) Psicología de la memoria. Madrid. Alianza Editorial

-Ruiz-Vargas (1994) La memoria humana: función y estructura. Madrid. Alianza Editorial

-Sáiz, Sáiz y Baqués (1996) Psicología de la memoria. Manual de Prácticas. Barcelona. Avesta

-Schacter (1999) En busca de la memoria. Barcelona. Sinequanon

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctiques amb ordinador per reproduir experiments clàssics de psicologia de la memòria

Tipus d'avaluació:examen escrit

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6