ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2000 - 01

Codi de l'assignatura: 11021007

Nom de l'assignatura: Aprenentatge i Condicionament

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: Primer Cicle

Tipus: Troncal

Programa:

-Introducció a l'estudi de l'aprenentatge: marcs teòrics i investigació

-Conducta elicitada, habituació i sensibilització. La teoria dels processos oponents

-Condicionament clàssic. Adquisició i extinció. Fenòmens de generalització, discriminació, precondicionament sensorial, condicionament de segon ordre, inhibició latent i condicionament amb estímuls compostos. Aplicacions en les tècniques de modificació de conducta

-Condicionament instrumental. Reforçament positiu, reforçament negatiu, càstig i omissió. Programes de reforçament. Interpretacions teòriques. Aplicacions en les tècniques de modificació de conducta

-Control per l'estímul i aprenentatge discriminatiu. Generalització i discriminació. Interpretacions teòriques

-Influències biològiques en l'aprenentatge. La deriva instintiva. El troquelat. La preparació.

-El control cognitiu de la conducta. Models de Hull, Tolman, Dollard i Miller, Seligman i Bandura. L'aprenentatge des de la psicologia cognitiva. L'aprenentatge constructiu

Objectius:

-Donar a conéixer els models teòrics que han estudiat l'aprenentatge

-Oferir tota la informació rellevant respecte a procediments i resultats dels paradigmes de condicionament clàssic i instrumental

-Capacitar a l'alumne per la identificació de metodologia i procediments experimentals propis de l'estudi de l'aprenentatge, així com per la identificació de variables rellevants en experiments d'aprenentatge

-Mostrar les aplicacions pràctiques de l'estudi de l'aprenentatge

Bibliografia:

-Domjan y Burkhard (1996) Principios de aprendizaje y de conducta. Madrid. Debate

-Klein (1994) Aprendizaje: principios y aplicaciones. Madrid. McGraw-Hill

-Leahey y Harris (1998) Aprendizaje y cognición. Madrid. Prentice Hall

-Pearce (1998) Aprendizaje y cognición. Barcelona. Ariel

-Tarpy (1999) Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid. McGraw-Hill

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, pràctiques amb ordinador i al laboratori

Tipus d'avaluació: examen escrit

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6